กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวอรพรรณ คิิิิอินธิ
ครู คศ.2

นางทิวาพร เข็มศิริ
ครู คศ.2
เบอร์โทร : 0895710095
อีเมล์ : ืnong6514@gmail.com

นางสาวเสาวลักษณ์ โพธิ์บึงกาฬ
ครู คศ.1

นางสาววารุณี ทองมี
ครู คศ.1

นางกนกวรรณ ป้องขวาพล
พนักงานราชการ

นายภิรมย์ ทองหล่อ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3