กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวกนิษฐา ผาสุทร
ครู คศ.3

นายคมสันต์ อันมาก
ครู คศ.2

นายนราธิป ฮุยนอก
ครู คศ.1

นางสาวนริศรา วงค์น้ำคำ
ครู คศ.1

นางสาวสายใจ นิตยวัน
ครู คศ.1

นายวิทวัส สาเกตุ
ครู คศ.1

นางสาวเพียงใจ อินหงสา
ครู คศ.1
เบอร์โทร : 0872209499
อีเมล์ : piengjai.2010@gmail.com