วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

ปรัชญาทางการศึกษา

นิมิตตัง  สาธุรูปานัง กตัญญูกตเวทิตา
(ความกตัญญูเป็นเครื่องหมายของคนดี)

 

คำขวัญของโรงเรียน

เรียนดี  รู้หน้าที่ มีวินัย รับใช้สังคม
 

สีประจำโรงเรียน

ชมพู-ดำ
 

อักษรย่อของโรงเรียน

ศ.ช.ว.
 

อัตลักษณ์โรงเรียน

คนดี ปีปัญญา
 

ต้นไม่ประจำโรงเรียน

ต้นมะหาด
 

วิสัยทัศน์ (Vision)


ผู้เรียนเป็นคนดี มีปัญญา สามารถใช้สองภาษาและเทคโนโลยีการสื่อสาร
ห่างไกลยาเสพติด อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข