ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
          ประวัติโรงเรียนโดยย่อ
      โรงเรียนศรีชมภูวิทยา เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง  สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๑ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
เปิดสอนแบบสหศึกษา ตั้งขึ้นตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๑๐  มกราคม ๒๕๒๘ 
ในปีการศึกษา  ๒๕๓๗  โรงเรียนได้รับอนุมัติจากกรมสามัญศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  ให้เปิด
ทำการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายตามคำสั่งกรมสามัญศึกษาที่ ๑๐๓๒/๒๕๓๗ 
ลงวันที่  ๔  มีนาคม  ๒๕๓๗ ปัจจุบันเปิดทำการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
และมัธยมศึกษาตอนปลาย
      โรงเรียนศรีชมภูวิทยา  ตั้งอยู่เลขที่ ๑๒๖ หมู่ ๙  ตำบลศรีชมภู  อำเภอโซ่พิสัย  จังหวัดบึงกาฬ   
รหัสไปรษณีย์  ๓๘๑๗๐  โทรศัพท์  ๐๔๒-๐๑๘๐๑๔    โทรสาร  -  e-mail webscwy@hotmail.com  
website   http://school.obec.go.th/scwy สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑  
เปิดสอนตั้งแต่ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีเนื้อที่ ทั้งหมด  ๔๒ ไร่ 
-   ตารางวา