เพลงโรงเรียน
เพลงโรงเรียน
สถาบันการศึกษาสง่าเด่น
ที่ซึ่งเป็นเหมือนถิ่นเกิดกำเนิดสาร
แหล่งเพ่ิ่มพูนความรู้วิชาการ
เป็นสถานพัฒนาประจำใจ

สีชมพูคู่ดำงามสง่า
การกีฬานามกระจ่างสว่างไสว
เรียนดีรู้หน้าที่มีวินัย
รับใช้สังคมไทยใผ่การงาน

** วัฒนธรรมเลิศล้ำประจำถิ่น
มุ่งใจจริงเพื่อพัฒนาวิชาพื้นฐาน
กตัญญู รู้คุณน้อมหนุนเจือจาน
ใจเบิกบานฉันน้องพี่มีสุขใจ

จบการศึกษาต้องลาจาก
ต้องจำพรากจากกันแต่เพียงร่างกาย
สมัครสมานพรั่งพร้อมทั่วแดนไทย
ดั่งสายใยของเราผูกพัน (ซ้ำ) **