กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายชาญชัย คงสมบัติ
ครู คศ.3

นางสาวไอศวรรย์ แสนชนะ
ครู คศ.1

นางวชิราณี ภูเฮืองแก้ว
ครู คศ.1

นายเศกสักดิ์ สามา
พนักงานราชการ